Kullanıcı Yorumluyor

Son kullanıcılar ürünleri yorumluyor. Ürün yorumları, ürün deneyim, tecrübe, sipariş aşaması ve diğer alanlarda kullanıcılar ürünleri değerlendiriyor.

Primolut N Kullanıcı Yorumları

Primolut N Kullanıcı Yorumları
 • Ürün Adı : Primolut N
 • Kullanım Alanları : Kadın Sağlığı
 • Ürün Yapısı : Belirtilmemiş
 • Ortalama Fiyat : Primolut N 13,68 TL
 • Kullanıcı Yaş Sınırı : Belirtilmemiş
 • Geliştirici : Bayer
 • Kaynak : İlacabak
 • Ürün Skoru : 1682
 • Primolut N Yorum Yapmak için Tıklayın

  Primolut N kadın sağlığı alanında reçeteli olarak satılan ilaçlardandır. Ürün ziyaretçimiz tarafından öneri sistemimiz aracılığı ile ürünü daha önce kullanmış ziyaretçilerimizin deneyim ve tecrübelerinden faydalanma amaçlı olarak yorumlanmaya açılmıştır. Primolut N ürününü daha önce kullanan ziyaretçilerimiz yorum metodu aracılığı ile ürün hakkındaki deneyim ve tecrübelerini paylaşarak hem öneri sahibi ziyaretçimiz ve hem de ürünü takip eden diğer ziyaretçilerimizin faydalanmalarını sağlayabilirler. Ayrıca ürünü henüz kullanmamış ancak takip eden ziyaretçilerimiz de sorularını yine yorum metodu aracılığı ile kullanıcı ziyaretçilerimize yöneltebilirler. Ürün öneri metninde yer alan resmi satış sitesi ürün sunumu aşağıda yer aldığı şekildedir.

  Primolut N Kaynak Açıklama Metni

  noretisteron etkin maddesi hakkında kısa bilgi

  Dis­fonk­si­yo­nel ka­na­ma­la­r, pri­mer ve se­kon­der ame­no­re, ute­rus hi­pop­la­zi­si, mens­tru­as­yo­nun öne alın­ma­sı yada er­te­len­me­si, en­do­met­ri­o­zis­te estren türevi progestojen.

  Dis­fonk­si­yo­nel ka­na­ma­lar­da 10 gün sü­rey­le 3×1, mens­trü­as­yo­nun öne alın­ma­sı ya da er­te­len­me­sin­de bek­le­nen mens­trü­as­yon­dan 3 gün ön­ce baş­la­ya­rak 10-14 gü­nü geç­me­mek şar­tıy­la 3×1.

  Kontrendikasyon; ge­be­lik, ka­ra­ci­ğe­r yetmezliği, Du­bin-John­son ve Ro­tor send­ro­mu, ka­ra­ci­ğer tü­mörü, ön­ce­ki ge­be­lik­ler­de oluş­muş sa­rı­lık, her­­pes ges­ta­ti­onis ve trom­bo­em­bo­li öyküsü.
  Yan Etkiler; bu­lan­tı…

  Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

  Prospektüs

  Primolut®-N tablet

  Formülü

  1 tablet Primolut-N, 5 mg Noretisteron içerir.

  Farmakolojik özellikleri

  Farmakodinamik özellikleri

  Noretisteron ihmal edilebilecek düzeyde androgenik özelliklere sahip güçlü bir progestagendir. Estrogen ile uygun bir şekilde hazırlanmış kadınlarda siklus başına 100-150 mg noretisteron oral yoldan verilerek endometriyumun proliferatif fazdan sekretuar faza tam transformasyonu sağlanır. Noretistero’nun endometriyum üzerindeki progestagenik etkileri, Primolut-N ile disfonksiyonel kanama, primer ve sekonder amenore ve endometriyozis tedavisinin temelini oluşturur. Gonadotropin sekresyon inhibisyonu ve anovulasyon günlük 0.5 mg noretisteron
  alımı ile sağlanabilir. Primolut-N’in premenstrüel semptomlar üzerindeki olumlu etkisi ovaryan fonksiyonların baskılanmasıyla ilişkilendirilebilir. Noretisteron’un endometriyum üzerindeki stabilize edici etkilerine bağlı olarak Primolut-N adet kanamalarının zamanının değiştirilmesinde kullanılabilir. Progesteron gibi noretisteron da termojeniktir ve bazal vücut ısısını değiştirir.

  Farmakokinetik özellikleri

  Oral uygulamayı takiben noretisteron geniş bir doz aralığında hızla ve tümüyle absorbe edilir. Maksimal plazma düzeyleri olan yaklaşık 16 ng/ml’ye 1 tablet Primolut-N’in uygulanmasından yaklaşık 1.5 saat içerisinde ulaşılır. Belirgin bir ilk- geçiş etkisinden dolayı oral doz sonrasında noretisteron’un biyoyararlanım derecesi yaklaşık % 64’dür. Noretisteron seks hormon bağlayıcı globuline (SHBG) ve serum albuminine bağlanır. Total ilaç serum  onsantrasyonlarının sadece % 3-4’ü serbest steroid olarak bulunur ve yaklaşık % 35 ile % 61’i sırasıyla SHBG ve albumine bağlanır. Noretisteron’un dağılım hacmi 4.4 ± 1.3 l/kg’dır. Noretisteron anne sütüne geçebilir ve sütte bulunan ilaç düzeyleri anne plazmasında bulunan miktarın yaklaşık %10’udur. Son araştırmalara göre noretisteron’un kısmen etinilestradiol’e metabolize olduğu belirlenmiştir. Noretisteron’un estrogenitesi sürekli gözönüne alındığından ve klinikte de gözlemlendiğinden, noretisteron’un bu metabolik karekteristiği mevcut kullanım
  önerilerinin değiştirilmesi için bir neden teşkil etmemektedir. Noretisteron’un metabolitleri ve konjugatları renal yoldan ve feçes ile yaklaşık 7:3 oranıyla itrah edilir. Noretisteron’un çok dozlu günlük uygulaması ile ilacın yarılanma ömrünün oldukça kısa olması nedeniyle birikmesi olası değildir. Bununla beraber etinilestradiol gibi SHBG-endükleyici ajanlarla birlikte uygulandığında, noretisteron’un SHBG’ne bağlanması nedeniyle noretisteron plazma düzeylerinde bir artış beklenebilir.

  Endikasyonları

  Disfonksiyonel kanamalar, primer ve sekonder amenore, premenstruel sendrom, siklik mastopati, menstruasyonun öne alınması ya da ertelenmesi, endometriozis.

  Kontrendikasyonları

  Primolut-N, diğer progestagen içeren ürünlerden elde edilmiş bilgiler ışığında belirlenmiş olan aşağıdaki durumların varlığında kullanılmamalıdır. Primolut-N kullanımı esnasında bu durumlardan herhangi biri görüldüğünde kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.

  • Gebelik veya şüphesi
  • Laktasyon
  • Tromboembolik süreçler
  • Damar tutulumlu diabetes mellitus
  • Karaciğer fonksiyon değerleri normale dönmedikçe ciddi karaciğer hastalığı öyküsü veya varlığı
  • Karaciğer tümörü varlığı ya da öyküsü (benign veya malign)
  • Seks steroidlerinden etkilenen malignite varlığı ya da şüphesi
  • İçeriğindeki aktif madde ya da diğer bileşenlerin herhangi birine karşı aşırı duyarlık.

  Uyarılar/önlemler

  Aşağıda belirtilen koşullar/risk faktörlerinden herhangi biri mevcutsa ya da kullanım sırasında kötüleşirse, Primolut-N kullanımına başlamadan ya da devam etmeden önce, tedavi risk/yarar açısından tekrar gözden geçirilmelidir.

  Dolaşım bozuklukları

  Epidemiyolojik araştırmalara göre, oral estrogen/progestagen içeren ovulasyon inhibitörleri kullanan kişilerde daha sık tromboembolik süreçlere rastlanır. Bu nedenle, özellikle tromboembolik bir hastalık öyküsü sözkonusu olduğunda, artmış bir tromboemboli riski göz önünde tutulmalıdır. Venöz tromboemboli (VTE) için genellikle tanımlanan risk faktörleri, kişide ya da ailede hastalık öyküsü (yakın akrabada nisbeten erken yaşlarda ortaya çıkan VTE),
  yaş, obesite, uzamış immobilizasyon, majör cerrahi girişim veya majör travmadır. Lohusalık döneminde tromboemboli gelişimi riskinin arttığı göz önüne alınmalıdır. Arteriyel veya venöz bir trombotik olaya ilişkin bulgular ya da şüphesi söz konusu olduğunda tedavi derhal durdurulmalıdır.

  Tümörler

  Primolut-N’in içerdiğine benzer hormonal etkili maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, çok nadiren de habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Sınırlı olguda bu tümörler yaşamı tehdit eden batın içi kanamalara yol açar. Primolut-N kullanan bir kadında şiddetli üst abdominal ağrı, karaciğerde büyüme veya batın içi kanama bulguları ortaya çıkması durumunda ayırıcı tanıda bir karaciğer tümörü göz önüne alınmalıdır.

  Diğerleri

  Hastada şeker hastalığı mevcutsa yakın medikal takip gereklidir. Özellikle kloazma gravidarum öyküsü olan kadınlarda kloazma bazen gelişebilir. Kloazmaya eğilimi olan kadınlar Primolut-N kullanımı sırasında güneş ışığından veya ultraviyole ışınlarından sakınmalıdır. Depresyon öyküsü olan hastalar dikkatle gözlenmeli ve depresyon ciddi boyutlara ulaşırsa tedavi kesilmelidir. Noretisteron, etinilestradiol’a parsiyel dönüşümü nedeniyle estrogenik özellikler de
  taşır (Bkz. Farmakokinetik Özellikler). Pazarda bulunduğu uzun süre boyunca estrogene bağlı güvenlik sorunları yaşanmamıştır.

  Muayene

  Primolut-N kullanımına tekrar başlayacak ya da yeni başlayacak olanların “Kontrendikasyonlar”  ve “Uyarılar/Önlemler” bölümleri dikkate alınarak anamnezi tam olarak alınmalı ve fizik muayenesi yapılmalı ve bunlar Primolut-N kullanımı boyunca periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu değerlendirmelerin sıklığı ve içeriği her kullanıcıya göre adapte edilmeli ancak genel olarak kan basıncı, memeler, batın ve pelvik organları ve aynı zamanda servikal sitolojiyi de içermelidir.

  İlacın derhal kesilmesi için nedenler

  Migren türünde başağrılarının ilk defa ortaya çıkması, ya da alışılmamış şiddette sık başağrıları, ani duyu bozuklukları (örn. görme ya da işitme bozuklukları), tromboflebitlerin ya da tromboembolik belirtilerin ilk işaretleri (örn. bacaklarda alışılmışın dışında ağrılar yada bacakların şişmesi, nefes alırken ya da öksürürken, belirgin bir nedeni olmaksızın oluşan batıcı ağrılar), göğüste ağrı ve sıkışma hissi, planlanan ameliyatlar (6 hafta önce), immobilizasyon (örneğin kazalardan sonra), sarılık başlangıcı, anikterik hepatit başlangıcı, jeneralize kaşıntı, önemli tansiyon yükselmeleri, gebelik. Gebelik ve laktasyon Gebelik kategorisi X’dir. Primolut-N’in gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir. Primolut-N laktasyon sırasında kullanılmamalıdır. Araç ve makina kullanımına etkisi Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur. Yan etkiler/advers etkiler Yan etkiler/advers etkiler Primolut-N alımının ilk başladığı aylarda daha sık görülür ve tedavi süresince azalır. Primolut-N kullanıcılarında “Uyarılar Önlemler” bölümünde sayılan yan etkilere ek olarak, her zaman nedensel ilişki kurulamasa da aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Endometriyozis endikasyonunda, düzensiz kanama, lekelenme ve amenore de dahil olmak üzere kanama paterni değişiklikleri oluşabilir. Primolut-N kullanıcılarında bildirilmiş, ancak ne ilişkileri doğrulanmış ne de yanlışlığı
  kanıtlanmış diğer yan etkiler şunlardır.

  Organ/Sistem

  Göz bozuklukları Görme bozuklukları Gastrointestinal bozukluklar Bulantı Genel bozukluklar ve uygulama yeri Başağrısı, ödem sorunları Sinir sistemi bozuklukları Migren Solunum, göğüs, mediyasten Dispne hastalıkları Cilt ve ciltaltı dokusu bozuklukları Aşırı duyarlılık reaksiyonları (ör kızarıklık, ürtiker)

  BEKLENMEYEN BIR ETKI GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

  İlaç etkileşmeleri

  Seks hormonlarının artmış klirensine yol açan ilaç etkileşimleri, terapötik etkinlikte azalmaya yol açabilir. Bu, karaciğer enzimleri ile etkileşme özelliği olan (fenitoin, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin dahil olmak üzere) birçok ilaçla gösterilmiştir; griseofulvin, okskarbazepin ve rifabutin için de kuşkular vardır.

  Laboratuvar testleri

  Progestagenlerin kullanılması, karaciğer, tiroid, adrenal ve renal fonksiyonların biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi (taşıyıcı) proteinlerin plazma düzeylerini ve karbonhidrat metabolizması, koagulasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren bir grup laboratuvar testinin sonuçlarını etkileyebilir. Kullanım şekil ve dozu Tabletler çiğnenmeden bir miktar sıvı ile yutulur. Kullanıcının tabletleri tarif edildiği şekilde almayı unutması durumunda Primolut-N’in etkinliği azalabilir. Kullanıcı, unuttuğunu farkeder farketmez sadece unutulan son tableti almalı ve izleyen günde tablet alımına herzamanki saatinde devam etmelidir. Eğer kontraseptif korunma gerekiyorsa, ek olarak hormonal olmayan kontraseptif önlemler alınmalıdır.

  Disfonksiyonel kanamalar

  10 gün süre ile günde 3 defa 1 tablet Primolut-N alınır. Organik lezyonlara bağlı olmayan kanama olgularının çoğunda bu tedavi ile kanama 1-3 günde kesilir, yine de tedavinin başarısından emin olabilmek için Primolut-N 10 gün boyunca kullanılmalıdır. Tedavinin tamamlanmasında 2-4 gün sonra, normal menstrüasyon kanamasının yoğunluğu ve süresinde bir çekilme kanaması gerçekleşecektir. Zaman zaman kanamanın başlangıçta kesilmesini takiben hafif bir kanama görülebilir. Bu durumda da tablet alımına ara verilmemeli ya da kesilmemelidir. Eğer vajinal kanama doğru kullanıma rağmen kesilmezse, organik bir neden ya da ekstra-genital bir faktör (ör. polipler, serviks ya da endometriyum kanseri, miyom, düşüğe ait kalıntı, dış gebelik veya koagülasyon bozuklukları) gözönüne alınmalı, gereken diğer değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu durum kanamanın başlangıçta kesilmesini takiben tablet alımı sırasında ağır bir kanamanın görüldüğü durumlar için de geçerlidir. Anovulatuvar siklusları olan hastalarda disfonksiyonel kanamayı engellemek için Primolut-N profilaktik olarak uygulanabilir. (Siklusun 16-25. günleri arası günde 1-2 defa 1 tablet – Siklusun 1. günü = son kanamanın ilk günü). Çekilme kanaması son tabletin alımını takiben bir kaç gün içinde gerçekleşecektir.

  Primer ve sekonder amenore

  Sekonder amenorenin hormonal tedavisi yalnızca gebelik ekarte edildikten sonra yapılabilir. Primer veya sekonder amenorenin tedavisine başlanmadan önce prolaktin üreten bir hipofiz tümörünün olmadığı saptanmalıdır, zira bugünkü bilgilere göre makroadenomların uzun süreli ve yüksek estrogen dozların etkisi altında büyümedikleri kesinlik kazanmamıştır. Endometriyum, Primolut-N tedavisi başlamadan (ör. 14 gün) önce bir estrogen kullanılarak hazırlanmalıdır. 10 gün boyunca günde 1-2 tablet Primolut-N verilir. Son tabletin verilmesini takiben birkaç gün içinde çekilme kanaması oluşur. Yeterli endojen estrogen üretiminin sağlandığı kadınlarda, estrogen tedavisi kesilip, siklusun 16. ve 25. günleri arasında günde 2 kez 1 tablet Primolut-N verilerek siklik kanama elde edilmeye çalışılabilir.

  Premenstrüel sendrom, siklik mastopati

  Siklusun luteal fazı boyunca günde 1-3 kez alınacak 1 tablet Primolut-N başağrısı, depresif duygulanım, su tutulumu ve memelerde gerginlik gibi premenstrüel semptomları geçirebilir veya azaltabilir.

  Menstrüel kanamanın ertelenmesi, öne alınması

  Aylık menstrüel kanama Primolut-N kullanılarak ertelenebilir. Ancak bu yöntem, tedavi siklusu boyunca gebelik riski olmayan kullanıcılarla kısıtlı olmalıdır. Doz: Beklenen kanamadan yaklaşık 3 gün önce başlanarak, günde 2-3 kez 1 tablet Primolut-N 10-14 günden fazla olmamak şartıyla alınır. Kanama tedavinin kesilmesini takiben 2-3 gün sonra başlayacaktır.

  Endometriyozis

  Tedaviye siklusun birinci ve beşinci günleri arasında günde 2 kez 1 tablet Primolut-N alınarak başlanmalıdır. Lekelenme kanaması ile karşılaşılırsa doz günde 2 kez 2 tablete çıkarılabilir. Kanama kesilirse, başlangıç dozuna dönülmesi düşünülebilir. Tedavi en az 4-6 ay sürdürülmelidir. Tedavinin kesintisiz sürmesi halinde genellikle ovulasyon ve menstrüasyon gerçekleşmez. Hormon tedavisinin sonlanmasını takiben çekilme kanaması oluşacaktır.
  Doz aşımı ve tedavisi Noretisteron asetat ile yapılan akut toksisite çalışmaları, günlük terapötik dozun üzerindeki miktarların uygunsuz olarak alınması durumunda akut advers etkilere
  ilişkin bir risk göstermemiştir. Saklama koşulu 30 °C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
  Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevası Primolut-N Tablet, 5 mg’lık 30 tabletlik blister ambalajlardadır. Schering AG, Almanya lisansı ile imal edilmiştir. Ruhsat tarihi : 18.09.1989
  Ruhsat no : 149/48 Ruhsat sahibi : Schering Alman İlaç ve Ecza Tic.Ltd.Şti. 34668 Üsküdar – İstanbul İmal yeri : Bayer İlaç Fab. A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 24 Topkapı-İstanbul Reçete ile satılır. Prospektüs onay tarihi: 15.03.2006

  Primolut N Kullanıcı Yorumları - Diğer - Yorum Ürün Kullanıcı Yorumları 21 Mart 2018 21 Mart 2018 — 21:53

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Kullanıcı Yorumluyor adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.
  Kullanıcı Yorumluyor © 2018
  Tuğçe Güneş | Beytullah Güneş | Doğaüstü Olaylar
  GNS Network - SEO Tasarım Reklamcılık